Menighedsrådets 10 bud

 

1. bud: Det gælder jeres lokale kirkes liv og vækst!
Alt det, der foregår på menighedsrådsmødet, skal fremme kirkens liv og vækst. Det er det, man lover, når man aflægger Menighedsrådsløftet. Men det kan hurtigt overskygges af synsprotokoller, overenskomster og budgetter.

Start derfor med et oplæg om et aktuelt kirkeligt emne, som giver mulighed for at diskutere kirkens liv og vækst, så sanserne er skærpet, når man bagefter behandler de mere håndfaste punkter på dagsordenen.

 

2. bud: Kend menighedsrådsloven og forretningsordenen – og følg dem til punkt og prikke!
Det er afgørende for jeres arbejde i det lokale råd, at I er professionelle. Det betyder, at alt, menighedsrådet beslutter (og det at træffe beslutninger er jeres opgave), sker efter gældende regler. Beslutninger træffes på møder, der er indkaldt til med en dagsorden og alle skal have kendskab til baggrunden for dagsordenspunkterne (så der skal gerne følge informationer med), der skal tages referat, som alle skal underskrive.

Har I været uenige, så er demokratiske beslutninger dog bindende for alle.
Jeres forretningsorden skal også nævne de udvalg, I gerne vil arbejde med – og hvilke regler der gælder for udvalgenes arbejde i forhold til det samlede råd. Det er rådet i sin helhed, som har ansvaret for alle beslutningerne.

 

3. bud: Husk, at møderne er offentlige!
Det er meget vigtigt at kende forskellen mellem arbejdet i et menighedsråd og f.eks. i bestyrelsen af en forening. Menighedsrådet er en offentlig institution. Alle møderne er offentlige – og det betyder noget for måden at drøfte dagsordenspunkter på og tonen i jeres drøftelser.

Det er især vigtigt, at personsager kun drøftes på lukkede møder, hvilke der skal indkaldes særskilt til.

 

4. bud: Glem aldrig jeres målsætninger og visioner!
Arbejdet i menighedsrådene har sin formelle basis i lovgivningen, men indholdet bestemmes af, hvad I har besluttet i forhold til, hvordan kirkens liv skal udfolde sig i netop jeres lokale kirke.

Det er jeres fornemste opgave at udvikle visioner for kirken – hvad ønsker vi, der skal foregå her hos os om tre eller fem eller ti år? Og ud fra disse visioner udarbejder i målsætninger: Hvilke tiltag skal vi sætte i værk netop nu for at tilnærme os disse visioner? Og hvordan kan vi senere måle, om disse tiltag virker?
Det skaber motivation at arbejde med disse værktøjer – og hjælper jer til, ikke at drukne i administration og tørre tal.

 

5. bud: Kom samarbejdet mellem præster og valgte medlemmer i hu!
Det er meget afgørende for kirkens liv og vækst, at de valgte menighedsrådsmedlemmer samarbejder med kirkens præst(er). Før i tiden var det kutyme, at anse menighedsrådet som værende ansvarlig for ”rammerne” i kirkens liv (bygninger, personale, økonomi) – og præsterne for at skabe livet indenfor disse rammer.

Den nuværende menighedsrådslov er tydelig omkring, at rådet i sin helhed (hvor præsterne er fødte medlemmer) har ansvar for både rammebetingelserne og det, som disse rammer er skabt til at rumme: gudstjenester, undervisning, kirkelige handlinger, foredrag, koncerter, samtalegrupper m.v. Arbejd for enighed – de valgte medlemmernes indflydelse er kun begrænset i præstens forkyndelsesfrihed og tavshedspligt, som til gengæld gælder absolut.

 

6. bud: Vær opmærksom på menighedsrådets arbejdsgiverrolle!
Menighedsrådet er en offentlig arbejdsgiver – ansættelsesmyndighed for kirkens ansatte (præsterne er ansat i kirkeministeriet). Det er et stort ansvar og kræver, at reglerne følges nøje, så de ansattes rettigheder er sikret. Det er f.eks. meget vigtigt, at medarbejderne kun har ét forbindelsesled til menighedsrådet – kontaktpersonen. 
Hvis der f.eks. er noget i forhold til arbejdets udførelse, I gerne vil kommentere, så skal I sige det til kontaktpersonen, ikke direkte til den ansatte. Se mere om kontaktpersonens funktion og opgaver her.

Hvad angår jeres lederrolle: Så husk, at I også har ansvaret for de frivillige – for at finde dem, holde på dem, pleje dem. Så find gerne en kontaktperson i menighedsrådet for dem også.

 

7. bud: Glem aldrig, at I forvalter medlemmernes penge!
Det er meget afgørende at vide, at menighedsrådene står til ansvar for, hvordan kirkens penge bliver brugt. Vi har de fleste steder i folkekirken stadigvæk gode økonomiske rammebetingelser, sammenlignet med kirker i udlandet, endda særdeles gode. Og netop derfor skal vi alle sammen se på vores forbrug med kritiske øjne. 
Provstiudvalget har ansvaret for fordeling af midlerne og samtidigt tilsynspligten – og udstikker rammer for ansvarlig brug af dem. Indenfor disse rammer er menighedsrådet meget frit til at prioritere indsatsen. Men vær åben for gode råd – også i forhold til at spare ved at samarbejde med andre menighedsråd. Se nærmere i forhold til kassererens rolle, budgetlægning og regnskabsføring her.

 

8. bud: Husk, at I er med til at forvalte kulturarv!
Kirkebygningerne i Danmark er værdifuld kulturarv, som I har æren at skulle bevare og pleje. Derfor har kirkeværgen en vigtig rolle i menighedsrådet – også i øvrigt i forhold til kirkegårdene. Se mere om kirkeværgens opgaver og rolle her.

 

9. bud: ”Alt har sin tid!”
Sådan siger bibelen i Prædikerens bog. Det er vigtigt at fokusere på, at også kirken kan og skal forandre sig og følge med tiden – netop for at kunne bevare det, som er værdifuldt.

Menighedsrådene skal altid være åben for nye idéer, nye mennesker, som kommer med et engagement, nye tiltag, som kan erstatte andet, der har haft sin tid. Det kan være en god idé at starte nye initiativer op, med en på forhånd aftalt ”løbetid” på f.eks. to år – for så at evaluere og spørge, om energier og midler fremover skal bruges på en anden måde. Samme tilgang kan anbefales i arbejdet med frivillige: Giv dem et klart defineret og afgrænset ansvarsområde. Og tag det ikke som en selvfølge, at et engagement nærmest er ubegrænset.

 

10. bud: Husk, at folkekirken er værdileverandør til det danske folk!
Ved at indgå i menighedsrådsarbejde repræsenterer I et bestemt værdisæt. Værdier, som ikke kun gælder i jeres kirke og ikke engang kun indenfor den danske folkekirke – men værdier, som er er universelle: næstekærlighed, ansvar og tilgivelse. Lad dem være jeres ledestjerner!

God fornøjelse med arbejdet i menighedsrådet!