Provstiudvalget

Det er provstiudvalgets ansvar at holde styr på menighedsrådenes økonomi og administration. Med udgangspunkt i menighedsrådenes budgetter fordeles kirkeskatten, der opkræves i Holbæk Kommune.
Provstiudvalget vælges for en 4-årig periode af sognenes menighedsrådsmedlemmer. Valget finder sted året efter menighedsrådsvalget.

Opgaver

  • godkendelsesbeføjelser i forbindelse med menighedsrådenes budgetter og regnskaber
  • godkendelsesbeføjelser af ligningsbeløbet til kirke- og præstegårdskasserne i kommunen
  • godkendelsebeføjelser til en række dispositioner vedrørende kirkegårde.
  • træffer afgørelse om, hvad der skal foretages, når udvalget modtager udskrifter af afholdte provstesyn over kirkebygninger, kirkegårde med bygninger, præsteboligen, præstegårdes avlsbygninger, sognegårde og konfirmandbygninger. Provstiudvalget skal afgive erklæring i sager om erhvervelse og afhændelse af fast ejendom, sager vedrørende istandsættelse- eller ombygningsarbejder, som efter de gældende regler skal forelægges stiftsøvrigheden til godkendelse, og øvrige sager af væsentlig økonomisk betydning for de kirkelige kasser.
  • føre tilsyn med, at menighedsrådenes aftaler om ansættelsesforhold er i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af Kirkeministeriet.
  • godkendelsesbeføjelser i forbindelse med menighedsrådenes forslag til kirkegårdsvedtægter, herunder takstbestemmelser, og menighedsrådenes vedtægter om betaling for brug af kirken.

Bagerst fra venstre: Detlef von Holst, Niels Weinreich, Flemming Christensen, Nikoline Kroholm Frandsen (Udtrådt April 2023), Lene Wadskær.
Forrest fra ventre: Per Ove Jensen, Bent Løvschal, Jytte Poulsen, Dorte Hovmand.  Foto: Poul Kahr

Medlemmer i perioden 1/11 2021 - 30/10 2025

Detlef von Holst

Provst og næstformand

5918 2036

dvh@km.dk

Bent Løvschal

Formand

2299 2160

bent@krogh-loevschal.dk

Dorte Hovmand

2937 6540 dortehovmand@isoler.dk

Flemming Christensen

3131 3044

flemming@erland-christensen.dk

Jytte Poulsen

6160 7371 

jytte.poulsen@outlook.dk

Lene Wadskær

2720 4134

lwm@km.dk

Niels Weinreich 

2880 0430

nw@ditobus.dk

Per Ove Jensen

5946 1426

katrylle@outlook.dk

Kommende møder

Kalender